دنیا آنقدر جذابیت‌هاي رنگارنگ دارد

دنیا آنقدر جذابیت‌هاي رنگارنگ دارد

دنیا آنقدر جذابیت‌هاي رنگارنگ دارد
ڪه تا آخر عمر هم بدوي

چیزهاي جدیدي هست
ڪه هنوز میتواني حسرتشان را بخوري

پس یڪ جاهایي در زندگي
ترمز دستی ات را بڪش
بایست و زندگي ڪن..


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟