فراموش نکنتمام سرمایه زندگیت دعای

فراموش نکنتمام سرمایه زندگیت دعای

فراموش نکن
تمام سرمایه زندگیت
دعای خیر والدین است
اعجاز جمله معروفشان
دستت به خاک بخوردطلا شود
را دست کم نگیر
کمترین قدردانیت این است که
دوستت دارم هایت را از آنها دریغ نکني


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟