انسان اميدوار در جايى كه ديگران

انسان اميدوار در جايى كه ديگران

انسان اميدوار
در جايى كه ديگران
شكست را مى‌بينند
موفقيت را مى‌بيند
و در جايى كه ديگران
تاريكى و طوفان را
مى‌بينند، نور خورشيد را مى‌ بیند


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟