بیدار شو زندگی فردا نیستزندگی امر

بیدار شو زندگی فردا نیستزندگی امر

بیدار شو زندگی فردا نیست
زندگی امروز است زندگی
قصه ی عشق است و امید
صحنه ی غمها نیست

به چه می اندیشی؟
نگرانی بیجاست
چون خدا با توستامتیاز شما به این مطلب کدام است؟