homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
بیدار شو زندگی فردا نیستزندگی امر

بیدار شو زندگی فردا نیستزندگی امر

بیدار شو زندگی فردا نیست
زندگی امروز است زندگی
قصه ی عشق است و امید
صحنه ی غمها نیست

به چه می اندیشی؟
نگرانی بیجاست
چون خدا با توستامتیاز شما به این مطلب کدام است؟