سلام صبح بخير بیدارشوشروع کن

سلام صبح بخير
بیدارشو
شروع کن
خوشبختی جایش همینجاست
کنار تو
نگذار زندگی
از مقابل چشمانت بگذرد
و تو فقط نظاره گرش باشی
زندگی را زندگی کن.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟