فرصت زندگی کمه بزرگوارتر از آن ب

فرصت زندگی کمه
بزرگوارتر از آن باش که برنجی
و نجیب تر از آن باش که برنجانی
زندگی زیباست !


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟