هر صبح که از خواب بیدار می‌شویدر نظر

هر صبح که از خواب بیدار می‌شویدر نظر

هر صبح که از خواب بیدار می‌شوی
در نظر بیاور چه سعادتی‌ست
زنده بودن
فکر کردن
لذت بردن
دوست داشتن!
شادی عطریست
که نمی‌توان آن را به دیگران زد
و خود از بوی خوش آن
بهره‌مند نشد!


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟