زیباترین عکسهادرتاریکخانه گ

زیباترین عکسها
درتاریکخانه گرفته میشود
پس درتاریکترین
لحظه ےزندگیت
بدان که خداوند
درحال گرفتن
زیباترین عکس زندگےتوست


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟