✨او که يگانه تکيه گاه من و توستپس<

✨او که يگانه تکيه گاه من و توستپس<

✨او که يگانه تکيه گاه من و توست
پس
به "تدبيرش" اعتماد کن
به "حکمتش" دل بسپار
به او "توکل" کن
و به سمت او قدمی بردار
تا ده قدم آمدنش به سوى خود را، به تماشا بنشينیامتیاز شما به این مطلب کدام است؟