ماهیان از تلاطم دریابه خدا شکایت

ماهیان از تلاطم دریابه خدا شکایت

ماهیان از تلاطم دریا
به خدا شکایت کردند
و چون دریا آرام شد
خود را اسیر صیاد دیدند...
تلاطم زندگی حکمت خداست

اگر هم دریا گاهی ناآرام شد برایتان دل آرام آرزو دارم

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!