بیا با آئین آب و آئینه زندگی کنیم. مثل آ

بیا با آئین آب و آئینه زندگی کنیم. مثل آ

بیا با آئین آب و آئینه زندگی کنیم. مثل آب هر چه پلیدی بشوییم. آئینه سان هر چه ندیدیم نگوییم.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟