تلاش کن تو زندگی ...!!!مثل درختی باش

تلاش کن تو زندگی ...!!!مثل درختی باش

تلاش کن تو زندگی ...!!!
مثل درختی باشی
که اگه کسی بهت لگد زد
شکوفه بارونش کنی ...!!!


ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!