تلاش کن تو زندگی ...!!!مثل درختی باش

تلاش کن تو زندگی ...!!!مثل درختی باش

تلاش کن تو زندگی ...!!!
مثل درختی باشی
که اگه کسی بهت لگد زد
شکوفه بارونش کنی ...!!!امتیاز شما به این مطلب کدام است؟