بالا و پایین دارد
گاهی آرام ودل‌نواز
گاهی سخت وخشن....

اله"/>
"زندگی ...."بالا و پایین داردگاه

"زندگی ...."
بالا و پایین دارد
گاهی آرام ودل‌نواز
گاهی سخت وخشن....

الهی قایق زندگیتون...
همیشه درحال حرکت،
به سوی بهترین های این دنیا باشهامتیاز شما به این مطلب کدام است؟