گاهی خدا انقدر زودبه خواسته هامون

گاهی خدا انقدر زودبه خواسته هامون

گاهی خدا انقدر زود
به خواسته هامون جواب میده

ڪه باورمون نمیشه از طرف خدا بوده
اینجاست ڪه میگیم عجب شانسی آوردم!امتیاز شما به این مطلب کدام است؟