یادمان باشد ڪه؛ڪوچڪت

یادمان باشد ڪه؛ڪوچڪت

یادمان باشد ڪه؛

ڪوچڪترین امید دادن به ڪسي،

شاید بزرڪَترین معجزه ها راایجادڪند

پس مهربانی رادریغ نڪنیم...!!!


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟