گذشته هایت راببخش زیرا آنان همچون ڪف

گذشته هایت راببخش زیرا آنان همچون ڪف

گذشته هایت راببخش
زیرا آنان همچون ڪفشهای ڪودڪیت
نه تنهابرایت ڪوچڪند!
بلڪه تورا
ازبرداشتن " گام های بزرگ "
بازمیدارند!!!


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟