هیچگاه نگران حرف های مردم نباش،هم

هیچگاه نگران حرف های مردم نباش،هم

هیچگاه نگران حرف های مردم نباش،
همین ڪه وقتشان رامیگذارند ،
تا پشت سرت حرف بزنند ،
یعنی شخص مهمی هستی.


ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!