هیچگاه نگران حرف های مردم نباش،هم

هیچگاه نگران حرف های مردم نباش،هم

هیچگاه نگران حرف های مردم نباش،
همین ڪه وقتشان رامیگذارند ،
تا پشت سرت حرف بزنند ،
یعنی شخص مهمی هستی.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟