اگر می خواهید برای ایجاد آشتی در جها

اگر می خواهید برای ایجاد آشتی در جها

اگر می خواهید برای ایجاد آشتی در جهان، کاری انجام دهید،

به خانه تان بروید و خانواده تان را دوست بدارید .امتیاز شما به این مطلب کدام است؟