گاهی برای رشد کردنباید سختی کشی

گاهی برای رشد کردن
باید سختی کشید
گاهی برای فهمیدن
بایدشکست خورد
و گاهی برای به دست آوردن
باید از دست داد...
خواستن اگر
با تمام وجود باشد!
هیچ سدی
نمیتواند مانع شود


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟