زیبا اندیش که باشیهمه چیزرا زیبا

زیبا اندیش که باشیهمه چیزرا زیبا

زیبا اندیش که باشی
همه چیزرا زیبا می بینی

نگاه ازدرون تو می آید
نگاه درونیت رابه دنیا زیبا کن!

تادنیا زیباییهایش را بر تو جاری کند
توزیبا ببین تا زیبا دیده شویامتیاز شما به این مطلب کدام است؟