زمانهایی فرا میرسدکه تصور میکنی ه

زمانهایی فرا میرسدکه تصور میکنی ه

زمانهایی فرا میرسد
که تصور میکنی همه چیز به پایان رسیده است
اما خیلی غیرمنتظره
نوری نمایان میشود در زندگیت
و خدا معجزه اش را نشانت میدهد ...امتیاز شما به این مطلب کدام است؟