خنده بزرگترین اسلحه در جنگ زندگی اس

خنده بزرگترین اسلحه در جنگ زندگی اس

خنده بزرگترین اسلحه در جنگ زندگی است

امیدوارم همیشه مسلح باشید


ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!