خنده بزرگترین اسلحه در جنگ زندگی اس

خنده بزرگترین اسلحه در جنگ زندگی اس

خنده بزرگترین اسلحه در جنگ زندگی است

امیدوارم همیشه مسلح باشیدامتیاز شما به این مطلب کدام است؟