لبخند بزن به تمام گلهای عالمک

لبخند بزن به تمام گلهای عالم
که از زمینی سخت میرویند و جهان را زیبا میسازند
لبخند بزن به خدایی که با نعمتهایش
لبخند را میهمان لبهایت میکندامتیاز شما به این مطلب کدام است؟