بحثی را که، نه قانع می شوی و نه می توانی

بحثی را که، نه قانع می شوی و نه می توانی

بحثی را که، نه قانع می شوی و نه می توانی قانع کنی با لبخند تمام کن ..


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟