گاهی وقتها یک شاخه گل معجزه میکنهمحب

گاهی وقتها یک شاخه گل معجزه میکنهمحب

گاهی وقتها یک شاخه گل معجزه میکنه
محبت رو هر چقدر هم که کم باشه
دست کم نگیرید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟