گاهی وقتها یک شاخه گل معجزه میکنهمحب

گاهی وقتها یک شاخه گل معجزه میکنهمحب

گاهی وقتها یک شاخه گل معجزه میکنه
محبت رو هر چقدر هم که کم باشه
دست کم نگیرید

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!