ادمان باشد... "خدا"میهمان قلبهای و

ادمان باشد...

ادمان باشد... "خدا"
میهمان قلبهای وسیع است

قلبت را
از نفرت وکینه پاک کن،
تا سهم بیشتری از
حضور " خدا "


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟