زندگی روزهاش مثل یک دالان تو در تو میمو

زندگی روزهاش مثل یک دالان تو در تو میمو

زندگی روزهاش مثل یک دالان تو در تو میمونه
اینکه این دالان ها رو برای خودت زیبا
مثل بهشت بسازی یا زشت مثل جهنم،
انتخاب و نگاه تو به زندگیست


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟