چه روز زیبایی خواهد بودوقتی بهت

چه روز زیبایی خواهد بود
وقتی بهترینها را
برای دیگران بخواهید
با ارزوی روزی زیبا
برای شما ...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟