زندگی زیباست !دقت کن ...آرام رد شو

زندگی زیباست !دقت کن ...آرام رد شو

زندگی زیباست !
دقت کن ...
آرام رد شو ...
حس کن ...
نفس بکش ...
بدان همه چیز نعمت است ...!


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟