زندگی زیباست !دقت کن ...آرام رد شو

زندگی زیباست !دقت کن ...آرام رد شو

زندگی زیباست !
دقت کن ...
آرام رد شو ...
حس کن ...
نفس بکش ...
بدان همه چیز نعمت است ...!

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!