زندگے کوتاه تر از آن استکه به خصوم

زندگے کوتاه تر از آن استکه به خصوم

زندگے کوتاه تر از آن است
که به خصومت بگذرد

وقلبها ارزشمند تر
از آن هستندکه بشکنند

پس لبخند بزنید
وزیبا زندگی کنیدامتیاز شما به این مطلب کدام است؟