آینده به آنانی تعلق دارد 

آینده
به آنانی تعلق دارد
که به زیبایی رؤیاهای خود
اعتقاد دارند...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟