مردم عموما هرگز خوشبختی خود را نم

مردم عموما هرگز خوشبختی خود را نم

مردم عموما هرگز
خوشبختی خود را نمی بینند.

اما خوشبختی دیگران،
همیشه در جلوی دیدگان آن هاست!امتیاز شما به این مطلب کدام است؟