آن چه آسان به دست آید

آن چه آسان به دست آید

معمولا ارزش ندارد

و آن چه ارزش دارد

آسان به دست نمی آید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟