زندگی یک فهم استفکر ز

زندگی یک فهم استفکر ز

زندگی یک فهم است

فکر زنجیر کنی یا پرواز
در همان خواهی ماند ..

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!