زندگی یک فهم استفکر ز

زندگی یک فهم استفکر ز

زندگی یک فهم است

فکر زنجیر کنی یا پرواز
در همان خواهی ماند ..


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟