اگر می‌دانستید که آدم‌ها چقدر به

اگر می‌دانستید که آدم‌ها چقدر به <br

اگر می‌دانستید که آدم‌ها چقدر به
بودن با هم،
خندیدن،
حرف زدن،
درد دل کردن
و چای نوشیدن با هم
احتیاج دارند،
قدر عزیزانتان را بیشتر می دانستیدامتیاز شما به این مطلب کدام است؟