برای انسانهای بزرگ بن بستی وجود ن

برای انسانهای بزرگ بن بستی وجود ن

برای انسانهای بزرگ
بن بستی وجود ندارد

چون بر این باورند که

یا راهی خواهند یافت
یا راهی خواهند ساخت


ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!