homeصفحه اصلی starشرکت در مسابقه contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار و تصاویر ازدواج دانشجویی۱۱۴
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
برای انسانهای بزرگ بن بستی وجود ن

برای انسانهای بزرگ بن بستی وجود ن

برای انسانهای بزرگ
بن بستی وجود ندارد

چون بر این باورند که

یا راهی خواهند یافت
یا راهی خواهند ساختامتیاز شما به این مطلب کدام است؟