برای انسانهای بزرگ بن بستی وجود ن

برای انسانهای بزرگ بن بستی وجود ن

برای انسانهای بزرگ
بن بستی وجود ندارد

چون بر این باورند که

یا راهی خواهند یافت
یا راهی خواهند ساختامتیاز شما به این مطلب کدام است؟