به درد هم اگر خوردیــــــمقشنگ اس

به درد هم اگر خوردیــــــمقشنگ اس

به درد هم اگر خوردیــــــم
قشنگ است...

به شانه بار هم بُردیــــــــم
قشنگ است...

در این دنیا که پایانش به
مرگ است،

برای هم اگر مُردیــــــــم
قشنگ است....

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!