برای تمام پستی و بلندیهای زندگیتد

برای تمام پستی و بلندیهای زندگیتد

برای تمام پستی و بلندیهای زندگیت
دلیل خاصی وجود دارد،

حتی باوجود این دشواریهای مکرر شکرگزار باش

هر آنچه برایت رقم خورده است،
می تواند با شکرگزاری مداوم تغییر کند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟