" زندگی "سازِ دل استتو نوازنده

" زندگی "
سازِ دل است
تو نوازنده‌ٔ این
سازی و بس ...
تو اگر شاد زنی شاد شوی
گرچه باشی
چو قناری به قفس !!
ساززندگیتون همیشه کوکامتیاز شما به این مطلب کدام است؟