اگر دو عبارت « خسته

اگر دو عبارت      « خسته

اگر دو عبارت
« خسته ام «
و
« حالم خوش نیست «
را از زندگی خود پاك كنید،
نیمی از بی حالی و بیماری
خود را مداوا كرده اید...امتیاز شما به این مطلب کدام است؟