تا زمانی که با خودمان آشتی نکنیم،

تا زمانی که با خودمان آشتی نکنیم،

تا زمانی که با خودمان آشتی نکنیم،
نمی توانیم در دنیای بیرون به آرامش دست یابیم.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟