نه در حد نیازتان،
"بگذارید
آد"/>
از آدم ها در حد توانشان چ

از آدم ها
در حد توانشان
چیزی بخواهید"
نه در حد نیازتان،
"بگذارید
آدمها همانی که هستند بمانند "امتیاز شما به این مطلب کدام است؟