امیرالمؤمنین علی (ع):

امیرالمؤمنین علی (ع):

امیرالمؤمنین علی (ع):

هرگاه به تو خوبی شد آن را بگو و هرگاه تو خوبی کردی آن را فراموش کن.

مستدرک الوسائل : ج ١٢ ، ص ٣۶


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟