آرامش چیست؟نگاه به گذ

آرامش چیست؟نگاه به گذ

آرامش چیست؟

نگاه به گذشته وشکر خدا

نگاه به آینده و اعتماد به خدا

نگاه به اطراف وجستجوی خدا

نگاه به درون ودیدن خدا

لحظه هایتان سرشاراز بوی خداامتیاز شما به این مطلب کدام است؟