خوشبختی...رسیدن به خوا

خوشبختی...رسیدن به خوا

خوشبختی...

رسیدن به خواسته ها نیست..

بلکه، لذت بردن از داشته هاست.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟