ایددنیارا کمی بهتر ازآنچهتحویل گ

ایددنیارا کمی بهتر ازآنچهتحویل گ

ایددنیارا کمی بهتر ازآنچه
تحویل گرفته ای، تحویل دهی
خواه بافرزندی خوب
خواه باباغچه ای سرسبز
وبدانی حتی اگرفقط یک نفربا
بودنت ساده تر نفس کشیده ست
یعنی موفق شده ایامتیاز شما به این مطلب کدام است؟