همیشه از خوبی آدم هابرای خودت

همیشه از خوبی آدم ها
برای خودت دیوار بساز.
هر وقت در حق تو بدی کردند،
فقط یک آجر از دیوار بردار...
بی انصافیست اگر دیوار را خراب کنی!امتیاز شما به این مطلب کدام است؟