شکستبخشی از زندگیاستاگر شکست

شکستبخشی از زندگیاستاگر شکست

شکست
بخشی از زندگی
است
اگر شکست نخورید،
نمی‌آموزید،
و اگر نیاموزید،
هرگز تغییر نخواهید کردامتیاز شما به این مطلب کدام است؟