بزرگترین آزمون ایمان

بزرگترین آزمون ایمان

بزرگترین آزمون ایمان

زمانی است که

آنچه که می‌خواهید را

بدست نمی آورید.

با این حال قادرید بگوئید :
خدایا شکرت.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟